برنامه امتحانات

  #برنامه امتحانات نیمسال دوم 1403-1402

                                  

 634b84a6adc5f

برنامه امتحانات میان ترم عمومی

 

برنامه امتحانات میان ترم گرایشی

 
#با توجه به بروزرسانی تقویم سال جدید و اعمال تغییرات جزئی در برنامه امتحانات پایان نیمسال مورخ 8 بهمن ماه، به دروس رنگی شده در جدول (تغییر پیدا کرده) توجه نمائید.